نحوه تراز شدن link2 link3 link4 در مرکز با کمک بوت استرپ؟ پیوندها را با پاسخگو تلفن همراه تراز کنید.

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

<a class="navbar-brand" href="#">link1</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

<span class="navbar-toggler-icon">

</span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">

<ul class="navbar-nav mr-auto">

<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#"> **link2**<span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#"> **link3** <span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#"> **link4** <span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
</ul>
<form class="form-inline my-2 my-lg-0">
<input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="" aria-label="Search">
<button type="submit" class="btn btn-light">SEARCH</button>
</form>
</div>
</nav>