را <span> عنصر یک عنصر درون خطی است که واقعاً محتوای آن را به روش خاصی توصیف نمی کند. به همین دلیل، تنها زمانی باید استفاده شود که عنصر معنایی مناسب تری در دسترس نباشد.

ممکن است از آن برای استایل دادن به محتوا استفاده کنید (مستقیماً یا با class یا id برای مثال ویژگی ها) یا برای گروه بندی محتوا به دلایل دیگری.