نحو

1
<map name="map">
2
 <area shape="rect"coords="0, 0, 50, 50" href="page.html">
3
</map>

مثال

1
<img src="image.jpg" usemap="#mymap">
2

3
<map name="mymap">
4
 <area shape="rect" coords="0, 0, 50, 50" href="page1.html">
5
 <area shape="rect" coords="50, 0, 100, 50" href="page2.html">
6
 <area shape="rect" coords="0, 50, 50, 100" href="page3.html">
7
 <area shape="rect" coords="50, 50, 100, 100" href="page4.html">
8
</map>

در این مثال تصویری با نقشه ای به نام داریم mymap. نقشه دارای چهار منطقه است که با <area> عنصر، هر کدام با شکل، مختصات و URL متفاوت است.

نتیجه

در اینجا نحوه استفاده از یک تصویر با چهار ناحیه آمده است:

ویژگی های

را <area> برچسب پشتیبانی می کند ویژگی های جهانی در HTML. ویژگی های جهانی برای همه عناصر HTML مشترک هستند و می توانند روی همه آنها استفاده شوند (اگرچه ممکن است روی برخی تأثیر زیادی نداشته باشند).

 • shape: قابل تنظیم است circle، default، poly، یا rectبسته به شکل ناحیه قابل کلیک.
 • coords: مختصات ناحیه قابل کلیک را مشخص می کند (جزئیات بیشتر در زیر).
 • href: نشانی اینترنتی را مشخص می کند که ناحیه قابل کلیک باید به آن پیوند داشته باشد.

سایر صفات عبارتند از alt، target، download، ping، rel، و referrerpolicy.

چگونه coords ویژگی کار؟

را coords ویژگی جایی است که مختصات را تعریف می کنیم shape صفت.

به عنوان مثال، اگر شکل است rect (مستطیل) همانطور که در نسخه ی نمایشی ما در بالا، شما باید تعریف کنید بالا سمت چپ و سمت راست پایین مختصات مستطیل یک مستطیل با مختصات 0,0,50,50 گوشه سمت چپ بالای آن قرار می گیرد 0,0 و گوشه پایین سمت راست آن در 50,50:

گرافیکی که سیستم مختصات اشکال در HTML را نشان می دهدگرافیکی که سیستم مختصات اشکال در HTML را نشان می دهدگرافیکی که سیستم مختصات اشکال در HTML را نشان می دهد

بنابراین این مستطیل است، اما برای اشکال دیگر coords ویژگی ها مقادیر مختلفی را می پذیرند:

 • circle: مقدار پذیرفته شده است x,y,radius جایی که x,y مختصات مرکز دایره و به دنبال آن شعاع هستند.
 • poly: مقدار پذیرفته شده است x1,y1,x2,y2,..,xn,yn جایی که جفت ها نقاطی را در امتداد لبه های چند ضلعی دیکته می کنند. انتظار می رود اولین و آخرین جفت مختصات یکسان باشند، اما اگر اینطور نباشد مرورگر آخرین مقدار را برای بستن شکل اضافه می کند.

محتوا

را <area> عنصر اغلب همراه با استفاده می شود <img> عنصر، اما می توان آن را با عناصر دیگری مانند <object> و <canvas>. عنصر را می توان زمانی که عبارت بندی محتوا انتظار می رود، اما تنها در صورتی که وجود داشته باشد map جد عنصر

آیا میدانستید؟

 • را <area> عنصر برای اولین بار در HTML 3.2 معرفی شد که در سال 1997 منتشر شد!
 • هنگام نوشتن یک برچسب پایانی لازم نیست <area> برچسب زدن

بیشتر بدانید

 • مشخصات رسمی W3C <area>