آیا شما از بهترین ابزار برای کار استفاده می کنید؟

با Unito می توانید. این که آیا ابزار انتخابی شما GitHub ، Jira ، Asana ، Trello یا یکی از بسیاری از ادغام های دیگر ما باشد ، می توانید از طریق ابزاری که نیاز دارید بدون مصالحه کار کنید. با یک تنظیم ساده و قابلیت شخصی سازی عمیق ، می توانید گردش کاری متناسب با واقعیت تیم خود ایجاد کنید.

به مدت 14 روز رایگان امتحان کنید.