در این آموزش ، ما با ثبت نام و ورود کاربر با استفاده از CodeIgniter آشنا خواهیم شد. ابتدا یک پایگاه داده ایجاد خواهیم کرد cidb. در این پایگاه داده ، یک جدول MySQL ایجاد خواهیم کرد tblusers. ساختار جدول tblusers در زیر آورده شده است:

CREATE TABLE `tblusers` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `FirstName` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `LastName` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `Email` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `Password` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `PostingDate` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

1 پس از ایجاد پایگاه داده ، اعتبار DB خود را در آن پیکربندی کنید application/config/database.php

$active_group = 'default';
$query_builder = TRUE;
$db['default'] = array(
	'dsn'	=> '',
	'hostname' => 'localhost', // your hostname
	'username' => 'root', // your DB username
	'password' => '',   // DB password
	'database' => 'cidb', // your database name
	'dbdriver' => 'mysqli',
	'dbprefix' => '',
	'pconnect' => FALSE,
	'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
	'cache_on' => FALSE,
	'cachedir' => '',
	'char_set' => 'utf8',
	'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
	'swap_pre' => '',
	'encrypt' => FALSE,
	'compress' => FALSE,
	'stricton' => FALSE,
	'failover' => array(),
	'save_queries' => TRUE
);

2 کتابخانه ها و مددکاران را بارگیری کنید application/config/autoload.php که در این آموزش استفاده شده است یا می توانید کتابخانه ها و راهنماها را در صفحه خاص نیز بارگیری کنید. ما در autoload.php استفاده می کنیم

$autoload['libraries'] = array('form_validation','database','session');
$autoload['helper'] = array('html','url','form');
 • کتابخانه پایگاه داده برای سوالات مرتبط با پایگاه داده استفاده می شود
 • کتابخانه جلسه برای نمایش موفقیت / پیام خطا با استفاده از داده های فلش استفاده می شود.
 • form_validation کتابخانه برای قوانین اعتبارسنجی فرم استفاده می شود.
 • Html Helper برای استفاده در link_tag
 • فرم کمکی که برای فرم استفاده می شود.
 • راهنمای URL برای base_url استفاده می شود.

3 یک فرم ثبت نام کاربر (signup.php) در داخل ایجاد کنید application/view/

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700">
<title>User Registration</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
body {
	color: #fff;
	background: #63738a;
	font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
.form-control {
	height: 40px;
	box-shadow: none;
	color: #969fa4;
}
.form-control:focus {
	border-color: #5cb85c;
}
.form-control, .btn {    
	border-radius: 3px;
}
.signup-form {
	width: 450px;
	margin: 0 auto;
	padding: 30px 0;
 	font-size: 15px;
}
.signup-form h2 {
	color: #fff;
	margin: 0 0 15px;
	position: relative;
	text-align: center;
}
.signup-form h2:before, .signup-form h2:after {
	content: "";
	height: 2px;
	width: 30%;
	background: #d4d4d4;
	position: absolute;
	top: 50%;
	z-index: 2;
}	
.signup-form h2:before {
	left: 0;
}
.signup-form h2:after {
	right: 0;
}
.signup-form .hint-text {
	color: #fff;
	margin-bottom: 30px;
	text-align: center;
}
.signup-form form {
	color: #999;
	border-radius: 3px;
	margin-bottom: 15px;
	background: #f2f3f7;
	box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3);
	padding: 30px;
}
.signup-form .form-group {
	margin-bottom: 20px;
}
.signup-form input[type="checkbox"] {
	margin-top: 3px;
}
.signup-form .btn {    
	font-size: 16px;
	font-weight: bold;		
	min-width: 140px;
	outline: none !important;
}
.signup-form .row div:first-child {
	padding-right: 10px;
}
.signup-form .row div:last-child {
	padding-left: 10px;
}  	
.signup-form a {
	color: #fff;
	text-decoration: underline;
}
.signup-form a:hover {
	text-decoration: none;
}
.signup-form form a {
	color: #5cb85c;
	text-decoration: none;
}	
.signup-form form a:hover {
	text-decoration: underline;
} 
</style>
</head>
<body>
<div class="signup-form">
<h2>Register</h2>
<p class="hint-text">Create your account. It's free and only takes a minute.</p>


<?php echo form_open('Signup',['name'=>'userregistration','autocomplete'=>'off']);?>
<div class="form-group">
<!--success message -->
<?php if($this->session->flashdata('success')){?>
<p style="color:green"><?php echo $this->session->flashdata('success');?></p>	
<?php } ?>

<!--error message -->
<?php if($this->session->flashdata('error')){?>
<p style="color:red"><?php echo $this->session->flashdata('error');?></p>	
<?php } ?>


<div class="row">
<div class="col">
<?php echo form_input(['name'=>'firstname','class'=>'form-control','value'=>set_value('firstname'),'placeholder'=>'Enter First Name']);?>
<?php echo form_error('firstname',"<div style="color:red">","</div>");?>

</div>
<div class="col">
<?php echo form_input(['name'=>'lastname','class'=>'form-control','value'=>set_value('lastname'),'placeholder'=>'Enter Last Name']);?>
<?php echo form_error('lastname',"<div style="color:red">","</div>");?>

</div>
</div>    	
 </div>
    
<div class="form-group">
<?php echo form_input(['name'=>'emailid','class'=>'form-control','value'=>set_value('emailid'),'placeholder'=>'Enter your Email id']);?>
 <?php echo form_error('emailid',"<div style="color:red">","</div>");?>    	
 </div>

<div class="form-group">
<?php echo form_password(['name'=>'password','class'=>'form-control','value'=>set_value('password'),'placeholder'=>'Password']);?>
 <?php echo form_error('password',"<div style="color:red">","</div>");?> 

</div>
<div class="form-group">
<?php echo form_password(['name'=>'confirmpassword','class'=>'form-control','value'=>set_value('confirmpassword'),'placeholder'=>'Password']);?>
 <?php echo form_error('confirmpassword',"<div style="color:red">","</div>");?> 
</div>    
 
<div class="form-group">
<?php echo form_submit(['name'=>'insert','value'=>'Submit','class'=>'btn btn-success btn-lg btn-block']);?>
    </div>
  </form>
  <?php echo form_close();?>
	<div class="text-center">Already have an account? <a href="<?php echo site_url('Signin');?>">Sign in</a></div>
</div>
</body>
</html>

4یک کنترل کننده برای ثبت نام / ثبت نام کاربر (Signup.php) در داخل ایجاد کنید application/controller. همچنین ، قوانین اعتبار سنجی را در این کنترل کننده تنظیم کنید.

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Signup extends CI_Controller {
public function index()
	{
//Form Validation
$this->form_validation->set_rules('firstname','First Name','required|alpha');
$this->form_validation->set_rules('lastname','Last Name','required|alpha');
$this->form_validation->set_rules('emailid','EmailId','required|valid_email|is_unique[tblusers.Email]');
$this->form_validation->set_rules('password','Password','required|min_length[6]');
$this->form_validation->set_rules('confirmpassword','Confirm Password','required|min_length[6]|matches[password]');
$this->form_validation->set_message('is_unique', 'This email is already exists.');
if($this->form_validation->run())
{
//Getting Post Values
$fname=$this->input->post('firstname');
$lname=$this->input->post('lastname');
$emailid=$this->input->post('emailid');
$password=$this->input->post('password');
$this->load->model('Signup_Model');
$this->Signup_Model->index($fname,$lname,$emailid,$password);
} else {
$this->load->view('signup');
}
}}

5یک مدل برای ثبت نام / ثبت نام کاربر (Signup_Model.php) در داخل ایجاد کنید application/model.

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Signup_Model extends CI_Model{
public function index($fname,$lname,$emailid,$password){
$data=array(
'FirstName'=>$fname,
'LastName'=>$lname,
'Email'=>$emailid,
'Password'=>$password);
$query=$this->db->insert('tblusers',$data);
if($query){
$this->session->set_flashdata('success','Registration successfull, Now you can login.');	
redirect('signup');
} else {
$this->session->set_flashdata('error','Something went wrong. Please try again.');	
redirect('signup');	
}
}}

6یک فرم ورود به سیستم / ورود به سیستم کاربر (signin.php) در داخل ایجاد کنید application/view/

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700">
<title>User Signin</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
body {
	color: #fff;
	background: #63738a;
	font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
.form-control {
	height: 40px;
	box-shadow: none;
	color: #969fa4;
}
.form-control:focus {
	border-color: #5cb85c;
}
.form-control, .btn {    
	border-radius: 3px;
}
.signup-form {
	width: 450px;
	margin: 0 auto;
	padding: 30px 0;
 	font-size: 15px;
}
.signup-form h2 {
	color: #fff;
	margin: 0 0 15px;
	position: relative;
	text-align: center;
}
.signup-form h2:before, .signup-form h2:after {
	content: "";
	height: 2px;
	width: 30%;
	background: #d4d4d4;
	position: absolute;
	top: 50%;
	z-index: 2;
}	
.signup-form h2:before {
	left: 0;
}
.signup-form h2:after {
	right: 0;
}
.signup-form .hint-text {
	color: #fff;
	margin-bottom: 30px;
	text-align: center;
}
.signup-form form {
	color: #999;
	border-radius: 3px;
	margin-bottom: 15px;
	background: #f2f3f7;
	box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3);
	padding: 30px;
}
.signup-form .form-group {
	margin-bottom: 20px;
}
.signup-form input[type="checkbox"] {
	margin-top: 3px;
}
.signup-form .btn {    
	font-size: 16px;
	font-weight: bold;		
	min-width: 140px;
	outline: none !important;
}
.signup-form .row div:first-child {
	padding-right: 10px;
}
.signup-form .row div:last-child {
	padding-left: 10px;
}  	
.signup-form a {
	color: #fff;
	text-decoration: underline;
}
.signup-form a:hover {
	text-decoration: none;
}
.signup-form form a {
	color: #5cb85c;
	text-decoration: none;
}	
.signup-form form a:hover {
	text-decoration: underline;
} 
</style>
</head>
<body>
<div class="signup-form">
		<h2>Signin</h2>
		<p class="hint-text">Sign in to start your session</p>
		<?php echo form_open('Signin',['name'=>'userregistration','autocomplete'=>'off']);?>

    <div class="form-group">
<!--error message -->
<?php if($this->session->flashdata('error')){?>
<p style="color:red"><?php echo $this->session->flashdata('error');?></p>	
<?php } ?>

<?php echo form_input(['name'=>'emailid','class'=>'form-control','value'=>set_value('emailid'),'placeholder'=>'Enter your Email id']);?>
 <?php echo form_error('emailid',"<div style="color:red">","</div>");?>    	
    </div>
		<div class="form-group">
<?php echo form_password(['name'=>'password','class'=>'form-control','value'=>set_value('password'),'placeholder'=>'Password']);?>
 <?php echo form_error('password',"<div style="color:red">","</div>");?> 


    </div>
	  
 
		<div class="form-group">
<?php echo form_submit(['name'=>'insert','value'=>'Submit','class'=>'btn btn-success btn-lg btn-block']);?>
    </div>
  </form>
  <?php echo form_close();?>
	<div class="text-center">Not Registered Yet? <a href="<?php echo site_url('Signup');?>">Sign up here</a></div>
</div>
</body>
</html>

7برای ورود به سیستم / ورود به سیستم کاربر (Signup.php) یک کنترلر ایجاد کنید application/controller. همچنین ، قوانین اعتبار سنجی را در این کنترل کننده تنظیم کنید.

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Signin extends CI_Controller{
public function index(){
//Validation for login form
$this->form_validation->set_rules('emailid','Email id','required|valid_email');
$this->form_validation->set_rules('password','Password','required');
if($this->form_validation->run()){
$email=$this->input->post('emailid');
$password=$this->input->post('password');
$this->load->model('Signin_Model');
$validate=$this->Signin_Model->index($email,$password);
if($validate){
$this->session->set_userdata('uid',$validate->id);	
$this->session->set_userdata('fname',$validate->FirstName);	
redirect('welcome');
} else {
$this->session->set_flashdata('error','Invalid login details.Please try again.');
redirect('signin');
}
} else{
$this->load->view('signin');	
}
}}

8یک مدل برای ورود / ورود کاربر (Signin_Model.php) در داخل ایجاد کنید application/model.

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Signin_Model extends CI_Model{
public function index($email,$password){
$data=array(
'Email'=>$email,
'Password'=>$password);
$query=$this->db->where($data);
$login=$this->db->get('tblusers');
 if($login!=NULL){
return $login->row();
 } 
}}

9. پس از ورود موفقیت آمیز کاربر به خوش آمدید. php. اگر هر کاربری بخواهد مستقیماً به این صفحه (welcome.php) دسترسی پیدا کند ، این جلسه را با جلسه تأیید خواهیم کرد ، بنابراین کاربر به صفحه signin.php هدایت می شود.

در داخل یک Welcome.php ایجاد کنید application/view/

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700">
<title>User Signin</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
body {
	color: #fff;
	background: #63738a;
	font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
.form-control {
	height: 40px;
	box-shadow: none;
	color: #969fa4;
}
.form-control:focus {
	border-color: #5cb85c;
}
.form-control, .btn {    
	border-radius: 3px;
}
.signup-form {
	width: 450px;
	margin: 0 auto;
	padding: 30px 0;
 	font-size: 15px;
}
.signup-form h2 {
	color: #fff;
	margin: 0 0 15px;
	position: relative;
	text-align: center;
}
.signup-form h2:before, .signup-form h2:after {
	content: "";
	height: 2px;
	width: 30%;
	background: #d4d4d4;
	position: absolute;
	top: 50%;
	z-index: 2;
}	
.signup-form h2:before {
	left: 0;
}
.signup-form h2:after {
	right: 0;
}
.signup-form .hint-text {
	color: #fff;
	margin-bottom: 30px;
	text-align: center;
}
.signup-form form {
	color: #999;
	border-radius: 3px;
	margin-bottom: 15px;
	background: #f2f3f7;
	box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3);
	padding: 30px;
}
.signup-form .form-group {
	margin-bottom: 20px;
}
.signup-form input[type="checkbox"] {
	margin-top: 3px;
}
.signup-form .btn {    
	font-size: 16px;
	font-weight: bold;		
	min-width: 140px;
	outline: none !important;
}
.signup-form .row div:first-child {
	padding-right: 10px;
}
.signup-form .row div:last-child {
	padding-left: 10px;
}  	
.signup-form a {
	color: #fff;
	text-decoration: underline;
}
.signup-form a:hover {
	text-decoration: none;
}
.signup-form form a {
	color: #5cb85c;
	text-decoration: none;
}	
.signup-form form a:hover {
	text-decoration: underline;
} 
</style>
</head>
<body>
<div class="signup-form">
<h2>Welcome Back</h2>
<form>
<div class="form-group" style="font-size:20px; color:#000;" align="center">
Howdy <?php echo $firstname?> 
</div>
	  
<div class="form-group">
<a href="<?php echo site_url('Logout');?>" class="btn btn-success btn-lg btn-block" style="color:#fff;">Logout</a>
</div>
 </form>

</div>
</body>
</html>

10ایجاد یک کنترل کننده برای صفحه خوش آمد گویی (Welcome.php) application/controller. صفحه را با شناسه جلسه کاربر تأیید کنید.

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Welcome extends CI_Controller {
//Validating login
function __construct(){
parent::__construct();
if(!$this->session->userdata('uid'))
redirect('signin');
}
public function index(){
$userfname=$this->session->userdata('fname');	
$this->load->view('welcome',['firstname'=>$userfname]);
}
}

11 اکنون یک کنترل کننده خروج (Logout.php) در داخل ایجاد کنید application/controllers برای از بین بردن جلسه

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Logout extends CI_Controller {
//Function for logout
public function index(){
$this->session->unset_userdata('uid');
$this->session->sess_destroy();
return redirect('signin');
}
}

+++++++++++++++++++++ نمایش نمایشی +++++++++++++++++++

بارگیری کامل کد منبع (ثبت نام کاربر و ورود به سیستم با استفاده از CodeIgniter)

اندازه: 710 کیلوبایت

نسخه: V 1.0