از نظر CSS برای اظهار نظر در مورد کد استفاده می شود. این بهترین راه برای درک کد است.

کد نظر داده شده توسط مرورگر نادیده گرفته می شود.

در CSS ، نظرات تک و چندگانه با نویسه / ****** / نوشته می شود.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
H1 {
background-color: red;
/* This is a single-line comment */
text-align: center;
}
/* This is a multi-line comment
Its code ignored by browser.
*/
</style>
</head>
<body>
<h1>CSS Comments</h1>
</body>
</html>