1- نسخه کامل bootstrap v.4 را بارگیری کنید

آن را از اینجا بارگیری کنید -> https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v4.0.0/bootstrap-4.0.0-dist.zip

2- نصب jquery v.3.2. * (حداقل)

3- به ترتیب خطوط کد زیر را وارد کنید

متشکرم