برای محدود کردن نتایج خود از پارامترهای جستجوی زیر استفاده کنید:

subreddit:subreddit
موارد ارسالی را در “subreddit” پیدا کنید
نویسنده:نام کاربری
ارسال های ارسالی توسط “نام کاربری” را پیدا کنید
سایت:example.com
موارد ارسالی از “example.com” را پیدا کنید
آدرس اینترنتی:متن
جستجوی “متن” در url
متن خود:متن
جستجوی “متن” در مطالب خود پست
خود: بله (یا خود: نه)
شامل (یا حذف) پست های خود باشد
nsfw: بله (یا nsfw: نه)
شامل (یا حذف) نتایج مشخص شده به عنوان NSFW

به عنوان مثال subreddit:aww site:imgur.com dog

برای جزئیات به صفحه جستجو مراجعه کنید.