این شامل عنصر لنگر است که برای ایجاد پیوند بین لنگر منبع و لنگر مقصد استفاده می شود.
تگ لنگر را می توان بین متن ، تصویر ، فیلم یا دکمه جاسازی کرد.

مثال

<a href="https://phpgurukul.com/">PHPGurukul | Programmong Blog</a>

اینجا. <a> : برچسب لنگر که پیوند را به هر متن مرجع ، تصویر و غیره اضافه می کند.

href (مرجع ابرمتن): مقصد تگ anchor را مشخص می کند.

  • پیوندهای محلی: با یک URL نسبی مشخص شده است. به عنوان مثال php_tutorials.php
  • پیوندهای جهانی: این یک URL مطلق (آدرس کامل وب سایت) است.

رنگ پیوند HTML

رنگ پیوند به سه دسته از انواع پیوندها تقسیم می شود.

  • پیوند بازدید نشده: پیوند حتی یک بار بازدید نمی شود یعنی اولین بار رنگ پیوند.
  • لینک بازدید شده: هنگامی که پیوند بازدید نشده به مقصد می رسد ، یعنی رنگ پیوند در صورت بازدید تغییر می کند.
  • پیوند فعال: رنگ پیوند روی کلیک که پیوند را نشان می دهد کار می کند.
<html>

<head>

<style>

a:link { color: red; }

a:visited { color: yellow; }

a:active { color: blue; }

</style>

</head>

<body>
<a href="https://phpgurukul.com/html-links/php_tutorials.php" >PHP tutorials</a></body>

</html>

پیوند استفاده

متن به عنوان پیوند

<a href="https://phpgurukul.com/php-tutorials/">PHP Tutorials</a>

خروجی

آموزش های PHP

تصویر به عنوان پیوند

<a href=”https://phpgurukul.com/”><img src=”https://phpgurukul.com/wp-content/uploads/2016/05/phpgurukul-1.png”></a>

خروجی

برچسب ایمیل

<a href="https://phpgurukul.com/html-links/mailto:support@phpgrukul.com">Send Mail </a>

خروجی

ارسال پست الکترونیکی