سرور Apache یک سرور HTTP منبع باز برای لینوکس و ویندوز است.

توزیع های دبیان و اوبونتو از Apache به عنوان “Apache2” یاد می کنند و فایل پیکربندی Apache2 است /etc/apache2/apache2.conf.

CentOS / RHEL از Apache به عنوان httpd و فایل پیکربندی httpd /etc/httpd/httpd.conf است.

ریشه سند پیش فرض است /var/www/html در همه توزیع ها

برای Cent OS / RHEL

نصب آپاچی

برای نصب دستور زیر را اجرا کنید

# yum install httpd

آپاچی به طور خودکار شروع نمی شود. برای راه اندازی سرور Apache دستور زیر را اجرا کنید.

# service httpd start 

برای بررسی وضعیت در حال اجرا بودن سرور Apache ، دستور زیر را اجرا کنید

# service httpd status

برای راه اندازی مجدد سرور Apache ، دستور زیر را اجرا کنید.

# service httpd restart 

برای Stop Apache Server دستور زیر را اجرا کنید.

# service httpd stop

اوبونتو و دبیان

نصب آپاچی

برای نصب دستور زیر را اجرا کنید

# apt-get install apache2

برای شروع فرآیند Apache دستور زیر را اجرا کنید.

# /etc/init.d/apache2 start

برای بررسی وضعیت در حال اجرا بودن سرور Apache ، دستور زیر را اجرا کنید

# /etc/init.d/apache2 status

برای راه اندازی مجدد سرور Apache ، دستور زیر را اجرا کنید.

# /etc/init.d/apache2 restart

برای Stop Apache Server دستور زیر را اجرا کنید.

# /etc/init.d/apache2 stop