“بازگشت” می تواند یک مقدار را به تماس گیرنده برگرداند.

function function-name (var arg) { return value }

برای فراخوانی یک تابع ، از "function-name (argument);"

function-name (argument);

سابق

<html>
<head>
<title>JavaScript Test</title>
</head>
<body>
<script language="javascript">
function add(num1,num2)

{
return num1+num2; // pass the result value to caller
}
alert("3 + 5 = " + add(3, 5)); // caller
</script>
</body>
</html>

خروجی

3+5=8

توضیح:

“add (3، 5)” به این معنی است که تابع add (num1، num2) {} را فرا می خواند و آرگومان “3،5” را به var num1 و num2 منتقل می کند.

“return num1+num2” نتیجه را به تماس گیرنده “add (3،5)” برمی گرداند ، می توانید آن را به عنوان “add (3،5) = return num1+num2” در نظر بگیرید و مقدار را به add (3،5) اختصاص دهید.
یعنی اضافه کردن (3،5) = 8. ”هشدار (” 3 + 5 = ” + افزودن (3 ، 5)) ؛” نتیجه را نشان خواهد داد