در این آموزش ، برخی از دستورات مفید برای مدیریت وب سرور Apache (HTTPD) را شرح خواهیم داد.

نصب سرور Apache

$ sudo apt install apache2	  [On Debian/Ubuntu]
$ sudo yum install httpd	  [On RHEL/CentOS]
$ sudo dnf install httpd	  [On Fedora 22+]
$ sudo zypper install apache2	  [On openSUSE]

نحوه بررسی نسخه Apache

$ sudo httpd -v
OR
$ sudo apache2 -v

اگر می خواهید شماره نسخه Apache را نمایش داده و تنظیمات کامپایل را انجام دهید ، از -V

$ sudo httpd -V
OR
$ sudo apache2 -V

خطاهای نحوی پیکربندی Apache را بررسی کنید

$ sudo httpd -t
OR
$ sudo apache2ctl -t

سرویس Apache را شروع کنید

------------ On CentOS/RHEL ------------ 
$ sudo systemctl start httpd   [On Systemd]
$ sudo service httpd start 	 [On SysVInit]

------------ On Ubunt/Debian ------------
$ sudo systemctl start apache2  [On Systemd]
$ sudo service apache2 start   [On SysVInit]

مشاهده وضعیت سرویس Apache

------------ On CentOS/RHEL ------------ 
$ sudo systemctl status httpd   [On Systemd]
$ sudo service httpd status 	 [On SysVInit]

------------ On Ubunt/Debian ------------
$ sudo systemctl status apache2  [On Systemd]
$ sudo service apache2 status   [On SysVInit]

بارگیری مجدد سرویس Apache

------------ On CentOS/RHEL ------------ 
$ sudo systemctl reload httpd   [On Systemd]
$ sudo service httpd reload 	 [On SysVInit]

------------ On Ubunt/Debian ------------
$ sudo systemctl reload apache2  [On Systemd]
$ sudo service apache2 reload   [On SysVInit]

سرویس Apache را متوقف کنید

------------ On CentOS/RHEL ------------ 
$ sudo systemctl stop httpd    [On Systemd]
$ sudo service httpd stop 	 [On SysVInit]

------------ On Ubunt/Debian ------------
$ sudo systemctl stop apache2   [On Systemd]
$ sudo service apache2 stop   [On SysVInit]

راهنمای دستور Apache را نشان دهید

$ sudo httpd -h
OR
$ sudo apache2 -h		
OR
$ systemctl -h apache2