HTML <b> عنصر به شما امکان می دهد متن را پررنگ کنید (مخفف “بولد” است) و برای تأکید بر متن استفاده می شود.

در HTML5، <b> عنصر به نفع این منسوخ شده است <strong> عنصری که همان تأثیر را دارد و در عین حال معنای معنایی را به متن اضافه می کند.