خبرنامه ای که به رشد و پیشرفت شما کمک خواهد کرد

من خبرنامه دیگری را تحت عنوان Inspiration Bits در دست اجرا دارم. محتوا فنی نیست بلکه بیشتر الهام بخش است. هدف آن تغییر ذره ذره ، شخص به فرد است. این برای افرادی است که بدنبال پیشرفت هستند ، که می خواهند پیشرفت کنند و پیشرفت کنند. این برای تو است.

الهام گرفته