لیست چک عملکرد سالانه جلویی (در دسترس به صورت PDF ، Apple Pages ، MS Word) ، با هر آنچه برای ایجاد تجارب سریع در وب امروز ، از معیارها گرفته تا ابزار و تکنیک های CSS / JavaScript ، باید بدانید.

بررسی کنید

تجزیه کننده فاصله زمانی قابل خواندن برای Javascript که کلمات نوشته شده به انگلیسی را به اعداد تبدیل می کند.

بررسی کنید