این "" از شخصیت پشت سر هم می توان برای فرار استفاده کرد.

شخصیت ها.

n محتوا را به خط جدید بعدی ارسال می کند.

r بازگشت می کند

t یک برگه ایجاد می کند

'خروجی یک نقل قول واحد

"یک علامت نقل قول دوگانه خروجی می دهد.

سابق

<html>

<body>

<script language="javascript">

alert("JavaScript says "Hello World! "");

/*" outputs a double quotation mark. */

</script>

</body>

</html>

خروجی:

جاوا اسکریپت می گوید “سلام جهان!”

توضیح:

" یک علامت نقل قول دوگانه خروجی می دهد. توجه داشته باشید که “Hello World” یک نقل قول دوگانه با آن دارد.