رشته- یک شخصیت یا رشته ای از شخصیت ها

عدد- یک عدد صحیح یا یک نقطه شناور

بولین- مقدار با درست یا غلط

تابع- یک روش تعریف شده توسط کاربر

هدف – شی- یک شیء داخلی یا تعریف شده توسط کاربر

سابق

var mystring= "I am a string";

var myinteger=168;

var myfloat=12.88;

var mybool=true;

توضیح:

var mystring = ”من یک رشته هستم”؛ // نوع داده mystring یک رشته است.

var myinteger = 168؛ // نوع داده myinteger یک عدد است.

var myfloat = 12.88؛ // نوع داده myfloat یک عدد است.

var mybool = true؛ // نوع داده mybool بولی است.

توجه: نقل قول های دوگانه همیشه در رشته استفاده می شود. به عنوان مثال “abcde” ، “learning”.