در این آموزش ، نحوه تأیید شناسه ایمیل ثبت شده با استفاده از پسوند PHP PDO را یاد خواهیم گرفت.

این آموزش شامل پرونده های زیر است
1. پرونده ثبت نام (index.php)
2. فایل تأیید ایمیل (email_verification.php)
3. پرونده ورود به سیستم (login.php)
4. پرونده خوش آمدید (Welcome.php)
5. پرونده خروج از سیستم (logout.php)
6. اتصال به پایگاه داده (config.php)
پایگاه داده شامل یک جدول (ثبت نام کاربر)
ساختار جدول MySQL ثبت نام کاربر

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `userregistration` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `name` varchar(255) NOT NULL,
 `email` varchar(255) NOT NULL,
 `password` varchar(255) NOT NULL,
 `activationcode` varchar(255) NOT NULL,
 `status` int(11) NOT NULL,
 `postingdate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1;

در ابتدا ، ما فرم HTML ثبت نام کاربر را ایجاد خواهیم کرد.

<form name="insert" action="" method="post">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<th height="62" scope="row">Name </th>
<td width="71%"><input type="text" name="name" id="name" value="" class="form-control" required /></td>
</tr>
<tr>
<th height="62" scope="row">Email id </th>
<td width="71%"><input type="email" name="email" id="email" value="" class="form-control" required /></td>
</tr>
<tr>
<th height="62" scope="row">Password </th>
<td width="71%"><input type="password" name="password" id="password" value="" class="form-control" required /></td>
</tr>
<tr>
<th height="62" scope="row"></th>
<td width="71%"><input type="submit" name="submit" value="Submit" class="btn-group-sm" /> </td>
</tr>
</table>
</form>

کد PHP برای درج داده یا ارسال نامه تأیید. این کد را بالای index.php قرار دهید

<?php include_once("config.php");
if(isset($_POST['submit']))
{
//Post Values
$name=$_POST['name'];
$email=$_POST['email'];
$password=md5($_POST['password']);
$status=0;
$activationcode=md5($email.time()); // Creating activation code

$sql="insert into userregistration(name,email,password,activationcode,status) values(:name,:email,:password,:activationcode,:status)";
$query = $dbh->prepare($sql);
$query->bindParam(':name',$name,PDO::PARAM_STR);
$query->bindParam(':email',$email,PDO::PARAM_STR);
$query->bindParam(':password',$password,PDO::PARAM_STR);
$query->bindParam(':activationcode',$activationcode,PDO::PARAM_STR);
$query->bindParam(':status',$status,PDO::PARAM_STR);
$query->execute();
$lastInsertId = $dbh->lastInsertId();
if($lastInsertId)
{
$to=$email;
$msg= "Thanks for new Registration.";  
$subject="Email verification";
$headers .= "MIME-Version: 1.0"."rn";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1'."rn";
$headers .= 'From: PHPGurukul | Programing Blog (Demo) <info@phpgurukul.com>'."rn"; //Change this to your email

$ms.="<html></body><div><div>Dear $name,</div></br></br>";
$ms.="<div style="padding-top:8px;">Please click The following link For verifying and activation of your account</div>
<div style="padding-top:10px;"><a href="http://yourdomain.com/email_verification.php?code=$activationcode">Click Here</a></div> 
</body></html>";
mail($to,$subject,$ms,$headers);
echo "<script>alert('Registration successful, please verify in the registered Email-Id');</script>";
echo "<script>window.location = 'login.php';</script>";;
}
else
{
echo "<script>alert('Something went wrong. Please try again.');</script>";
}
}
?>

کد برای تأیید ایمیل (email_verification.php). پس از کلیک روی پیوند تأیید ، به email_verification.php هدایت خواهید شد

<?php
include 'config.php';
if(!empty($_GET['code']) && isset($_GET['code']))
{
$code=$_GET['code'];

$sql = "SELECT * FROM userregistration WHERE activationcode=:code";
$query = $dbh -> prepare($sql);
$query->bindParam(':code',$code,PDO::PARAM_STR);
$query->execute();
$results=$query->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
$cnt=1;
if($query->rowCount() > 0)
{
 
$st=0;
$sql = "SELECT id FROM userregistration WHERE activationcode=:code and status=:st";
$query = $dbh -> prepare($sql);
$query->bindParam(':code',$code,PDO::PARAM_STR);
$query->bindParam(':st',$st,PDO::PARAM_STR);
$query->execute();
$results=$query->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
$cnt=1;
if($query->rowCount() > 0)
{
$st=1;
$sql = "UPDATE userregistration SET status=:st WHERE activationcode=:code";
$query = $dbh->prepare($sql);
$query -> bindParam(':code',$code, PDO::PARAM_STR);
$query-> bindParam(':st',$st, PDO::PARAM_STR);
$query -> execute();
}
else
{
$msg ="Your account is already active, no need to activate again";
}
}
else
{
$msg ="Wrong activation code.";
}
}
?>

پس از تأیید موفقیت آمیز. می توانید وارد شوید (login.php)
فرم ورود

<form name="insert" action="" method="post">

<table width="100%" border="0">
<tr>
<td colspan="2"><font color="#FF0000"><?php echo $_SESSION['action1']; ?><?php echo $_SESSION['action1']="";?></font></td>

</tr>

<tr>
<th height="62" scope="row">Email id </th>
<td width="71%"><input type="email" name="email" id="email" value="" class="form-control" required /></td>
 </tr>
 <tr>
<th height="62" scope="row">Password </th>

<td width="71%"><input type="password" name="password" id="password" value="" class="form-control" required /></td>
 </tr>
 <tr>

<th height="62" scope="row"></th>

<td width="71%"><input type="submit" name="login" value="Submit" class="btn-group-sm" /> </td>
 </tr>
</table>
 </form>

کد PHP برای ورود به سیستم قرار دادن این کد بالای login.php را خورد

<?php session_start();
error_reporting(0);
include_once("config.php");
if(isset($_POST['login']))
{
$email=$_POST['email'];
$password=md5($_POST['password']);
$sql ="SELECT * FROM userregistration WHERE email=:email and password=:password";
$query= $dbh -> prepare($sql);
$query-> bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
$query-> bindParam(':password', $password, PDO::PARAM_STR);
$query-> execute();
$results=$query->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
if($query->rowCount() > 0)
{
//fetching name
foreach ($results as $row) {
		$uname=$row->name;
	}

$_SESSION['login']=$email;
$_SESSION['id']=$num['id'];
$_SESSION['name']=$uname;
echo "<script > document.location = 'welcome.php'; </script>";
} else{
echo "<script>alert('Invalid Details');</script>";
}
}
?>

پس از ورود موفقیت آمیز ، به صفحه welcome.php هدایت خواهید شد

<?php
session_start();
include_once("config.php");
if($_SESSION['login'])
{
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
		<meta charset="utf-8">
		<title>PHPGURUKUL | PHP Email Verification Script </title>
		<meta name="generator" content="Bootply" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
		<link href="https://phpgurukul.com/php-email-verification-script-using-pdo-extension/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
		<!--[if lt IE 9]>
			<script src="https://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
		<![endif]-->
		<link href="https://phpgurukul.com/php-email-verification-script-using-pdo-extension/css/styles.css" rel="stylesheet">
	</head>
	<body>
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
	<div class="navbar-header">
    <a class="navbar-brand" rel="home" href="http://www.phpgurukul.com/">Home</a>
		<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
		<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
		<span class="icon-bar"></span>
		<span class="icon-bar"></span>
		<span class="icon-bar"></span>
		</button>
	</div>
	<div class="collapse navbar-collapse">
		<ul class="nav navbar-nav">
			<li><a href="http://www.phpgurukul.com/all-demos/">All Demos</a></li>
			<li><a href="http://www.phpgurukul.com/category/php-projects/">Free Projects</a></li>
			<li><a href="http://www.phpgurukul.com/contact-us/">Contact</a></li>
			<li class="dropdown">
       <a href="https://phpgurukul.com/php-email-verification-script-using-pdo-extension/#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Tutorials <b class="caret"></b></a>
       <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="http://www.phpgurukul.com/category/php/">PHP </a></li>
        <li><a href="http://www.phpgurukul.com/category/php-oops-concepts/">PHP OOPs</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="http://www.phpgurukul.com/category/php-data-object/">PDO</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="http://www.phpgurukul.com/category/inteview-ques-ans/">Interview QA</a></li>
       </ul>
      </li>
		</ul>	
</div>
</nav>
<div class="container-fluid">
 <div class="col-sm-6">
  <div class="row">
   <div class="col-xs-12">
    <h3>PHP Email Verification Script </h3>
		<hr >
		<form name="insert" action="" method="post">
   <table width="100%" border="0">
   <tr><th>Welcome :
  <td ><font color="#FF0000"><?php echo $_SESSION['name']; ?></font> ||  <a href="https://phpgurukul.com/php-email-verification-script-using-pdo-extension/logout.php">Logout</a></td>
 </tr>
 <tr>
  <th height="62" scope="row"> </th>
  <td width="71%"></td>
 </tr>
</table>
 </form>

   </div>
  </div>
  <hr>   
 </div><!--/center-->
</div><!--/container-fluid-->
	<!-- script references -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.2/jquery.min.js"></script>
<script src="https://phpgurukul.com/php-email-verification-script-using-pdo-extension/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
<?php
} else {
header('location:logout.php');	
}
?>

کد ورود به سیستم (logout.php)

<?php
session_start();
$_SESSION['login']=="";
session_unset();
$_SESSION['action1']="You have logged out successfully..!";
?>
<script language="javascript">
document.location="login.php";
</script>

مشاهده نسخه ی نمایشی ————————————————————-

بارگیری کد کامل منبع (اسکریپت تأیید ایمیل PHP با استفاده از PDO Extension)

اندازه: 33.3 کیلوبایت

نسخه: V 1.0