داده ها را می توان بر اساس گروه بندی کرد “دسته بندی بر اساس” کلمه کلیدی.

group by FieldName;

کتابخانه ساختار جدول و وضعیت فعلی کتابخانه الکترونیکی.

select * from tbllibrary;
کتابخانه

توسط نویسنده گروه بندی شده و سوابق مربوط به هر نویسنده را حساب کنید.

select writer, count(*) from tbllibrary group by writer;
خروجی

توضیح

چهار جدول توسط “نویسنده” در جدول “کتابخانه الکترونیکی” وجود دارد.