دیگر هرگز واردکننده CSV ایجاد نکنید

صفحات گسترده کثیف ، فرمت های رمزگذاری ، کاربران غیر فنی ، وارد کردن داده ها یک درد است! به همین دلیل Flatfile Portal ، دکمه ظریف واردات را ساختیم. این محصول با SDK های از پیش ساخته شده در محصول شما رها می شود و طی چند دقیقه کاربران را از طریق یک تجربه واردات بصری راهنمایی می کند.

شروع به صورت رایگان