فضاهای کاری زیبایی برای وارد کردن داده های B2B طراحی شده است

از مشتریان دعوت کنید تا داده های صفحه گسترده را با Flatfile Concierge ایمن وارد کرده ، قالب بندی یا ادغام کنند. بدون بارگذاری با بارگذاری FTP ، یا قالب بندی یک الگوی CSV دیگر وجود ندارد. بهتر از همه؟ بدون کد مورد نیاز است در عرض چند دقیقه فضای کاری مشترک برای پردازش داده ها ایجاد کنید و دیگر هرگز صفحات گسترده را قالب بندی نکنید.

امروز دسترسی پیدا کنید