به عنوان یک حامی ، یک خبرنامه بدون آگهی دریافت خواهید کرد ، نمایه شما در وب سایت CSS Weekly نشان داده خواهد شد ، به شما در تأمین هزینه های خبرنامه کمک می کند و با دانستن اینکه از یک مقاله مفید حمایت می کنید ، احساس گرم و مبهم خواهید داشت. منبع

یک حامی شوید